TFG Larratz Domínguez

EDIFICI DE SERVEIS COMUNS DEL CAMPUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

@ Larratz Domínguez. Imagen exterior

@ Larratz Domínguez. Imagen exterior

Avui us presentem el segon TFG de la temporada. Aquest cop mostrem el projecte de Larratz Domínguez, del grup de Jordi Badia, Eva Damiá i Jaime Batlle. El projecte, Edifici de Serveis comuns del Campus de Formació Professional, situat en el nou espai de la Sagrera, dins el projecte Diagonal Verda.
Pel que ens ha explicat en Larratz, des de que ha acabat el TFG no li ha faltat feina. Treballant en el despatx basc Katsura ha participat en quatre concursos: uns jutjats a Eivissa, un col·legi a Vitòria, uns habitatges JPO i uns altres de reallotjament, els dos a Bilbao.

@ Larratz Domínguez. Maqueta Sargera

@ Larratz Domínguez. Maqueta Sargera

“L’edifici gira al voltant d’un pati central i s’organitza en un esquema d’estel de 3 puntes amb doble personalitat: l’exterior, de contenció i opaca, i la interior, amable i transparent, amb la intenció de construir el buit en el centre gairebé com un clar en el bosc.

@ Larratz Domínguez. Planta Baja

@ Larratz Domínguez. Planta Baja

L’edifici haurà d’albergar els serveis comuns i de suport del futur campus universitari que s’organitzaran com una cinta contínua d’activitats al voltant de l’àgora com a punt de trobada.”

Text publicat en el llibre Diagonal Verda de Vivok Works

@ Larratz Domínguez. Alçats exteriors

@ Larratz Domínguez. Alçats exteriors

“The building revolves itself around a central courtyard and organizes itself like a three tip star scheme with a double personality: the exterior, containment and opaque, and the interior, friendly and transparent, with the intention of build the vacuum in the centre like a free space in the forest.

@ Larratz Domínguez. Imatge interior

@ Larratz Domínguez. Imatge interior

The building must accommodate the common services and give support to the future university campus which will organizes itself like a continuous ribbon of activities around the “Agora” like meeting point.”

Text published in the book Diagonal Verda Vibok Works

@ Larrata Domínguez. Detall constructiu

@ Larrata Domínguez. Detall constructiu

@ Larratz Domínguez. Maqueta conceptual

@ Larratz Domínguez. Maqueta conceptual

by Jaume Nart, Equip ESARQ Cultura

Leave a comment

Filed under Asignaturas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s